Dziękujemy za zamówienie próbek materiałów :)

 

Zamówiony zestaw jest bezpłatny.

Koszt przygotowania kolejnego zestawu próbek wynosi 8 pln.

 

Teraz czekaj na wiadomość od nas!

 

A w czasie oczekiwania na zamówione próbki,

zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga lub strony na facebook'u.

 

Życzymy miłego dnia!

www.efutro.pl

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ZAKUPY Z EFUTRO.PL: MEGA ROZDANIE

REGULAMIN KONKURSU

"Wygraj zakupy z efutro.pl" trwającego od 10.07.2020r. do 31.07.2020r. do godziny 23:59. 

1. WARUNKI OGÓLNE 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez ANZA Andrzej Zaborowski – ul. Nowa 16/18, 90-031 Łódź, tel. 42 678 95 51 (zwana dalej ANZA), organizowanego na stronie www.efutro.pl oraz profilu organizatora na Facebooku https://www.facebook.com/efutro/.

1.2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

1.3. Użyte w tym Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Konkurs – konkurs organizowany przez ANZA; 

2) Zadanie konkursowe – zadanie, którego wypełnienie warunkuje udział w Konkursie; 

3) Użytkownik/Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie; 

4) ANZA – Organizator: ANZA Andrzej Zaborowski – ul. Nowa 16/18 90-031 Łódź, tel. 42 678 95 51, 

1.4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 10.07.2020r. do 31.07.2020r. do godziny 23:59. 

1.5. ANZA zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu, jeżeli nie jest możliwe dalsze jego prowadzenie zgodnie z wymogami zasadności i rzetelności. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie na stronie https://www.facebook.com/efutro, 

1.6. W konkursie może wziąć udział osoba powyżej 18. roku życia, która posiada profil w serwisie facebook.com. Warunkiem bezwzględnym do uczestnictwa i otrzymania nagrody jest posiadanie profilu z danymi zgodnymi z prawdą,

1.7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest opublikowanie przez Uczestnika pod postem konkursowym zdjęcia dzieła uszytego własnoręcznie przez danego Uczestnika w kolorze (lub z elementami) niebieskim, polubienie profilu efutro.pl na Facebooku oraz polubienie postu konkursowego. Uczestnik ma prawo wstawić maksymalnie 2 zdjęcia różnych kreacji.

1.7.1. Uczestnik może opublikować zdjęcia ubrań, maskotek, kostiumów itp. które stworzył. Nie ma ograniczenia formy, jedynie wykonania: muszą być to dzieła uszyte.

1.7.2. Uczestnik może opublikować zdjęcie dzieła, którego nie zgłosił do poprzednich edycji konkursów ANZA.

1.8. Wzięcie udziału w konkursie (tj. opublikowanie przez Uczestnika pod postem konkursowym zdjęcia dzieła uszytego własnoręcznie przez danego Uczestnika konkursu, polubienie profilu efutro.pl na Facebooku oraz polubienie postu konkursowego) oznacza zgodę na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 

1.9. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie dla celów niniejszego konkursu w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem oraz przekazania nagrody, 

1.10. Po przekazaniu nagrody zwycięzcom konkursu dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte, nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne, 

1.11. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, 

1.12. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 

1.13. Uczestnik, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża także zgodę na opublikowanie swojego zgłoszenia na stronie: https://www.facebook.com/efutro/.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

2.1. Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie zadania konkursowego będącego przedmiotem konkursu, o którym mowa w pkt. 1.7., 

2.2. Poprzez przystąpienie do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, 

2.3. Udział w konkursie jest bezpłatny i nieobowiązkowy. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły co najmniej 18. rok życia, 

2.4. Pracownicy firmy ANZA, spółek z nią powiązanych, jak również inne osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z organizacją konkursu, nie mogą w nim uczestniczyć, 

2.5. Uczestnicy podający nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie, zgłaszający do udziału inne osoby lub publikujący zdjęcia dzieła, które wykonał ktoś inny, nie otrzymają nagrody. W przypadku wielokrotnej rejestracji przez tę sama osobę, uwzględniona zostanie tylko pierwsza rejestracja danego Uczestnika, 

2.6. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie, 

2.7. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona zwycięzców, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na stronie Konkursu lub/i na stronie www Organizatora. 

3. PRZEBIEG KONKURSU 

3.1. Zwycięzcy Konkursu zostają wybrani na podstawie ilości polubień ich zgłoszenia konkursowego. Projekt, który otrzyma najwięcej polubień otrzyma pierwszą nagrodę, projekt z drugą co do wielkości liczbą polubień otrzyma drugą nagrodę itd.

3.2. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w Konkursie i jego przebiegu, przekazuje się uczestnikom w formie publikacji na stronie https://www.efutro.com.pl/ w strefie Aktualności,

3.3. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić 1 projekt do udziału w Konkursie, 

3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców usług internetowych, za pośrednictwem których Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami, możliwość dostępu Uczestników do portalu społecznościowego Facebook.com lub do profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.com, a także za indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, bądź ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do Internetu, 

3.5. Uczestnicy konkursu podszywający się pod osoby trzecie celem zwiększenia swych szans w konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące prace lub wizerunek osób trzecich, w szczególności w celu określonym powyżej, będą automatycznie usuwani z udziału w konkursie a ich dane blokowane we wszelkich przyszłych przedsięwzięciach konkursowych lub promocyjnych organizatora, 

3.6. W konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia o charakterze wulgarnym, czy obraźliwym, zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłącznie osób trzecich, 

3.7. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie, 

3.8. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisów. 

3.9. Konkurs zostanie przeprowadzony i roztrzygnięty wyłącznie w momencie, gdy liczba uczestników Konkursu wyniesie miniumum 15 osób. Jeśli w momencie zakończenia Konkursu, tj. 31.07.2020 o godzinie 23.59 liczba uczestników wyniesie mniej niż 15, Konkurs uznaje się za nieważny.

4. NAGRODY 

4.1. Laureat ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę,

4.2. Nagrody:  bony rabatowe o wartości 150PLN (1 miejsce), 100PLN (drugie miejsce) oraz 50PLN (trzecie miejsce) wykorzystania w sklepie internetowym Organizatora znajdującym się pod adresem www.efutro.com.pl (bony obniżają cenę zamówienia o wartość vouchera). Dodatkowo, Organizator przygotował dodatkową pulę nagród, 10 voucherów po 25PLN. Za każde 15 udostępnień postu konkursowego, Organizator dołoży jeden voucher o wartości 25PLN do puli nagród (dla czwartego miejsca w górę).

4.3. Bon rabatowy nie obniża ceny wysyłki.

4.4. Nagrody mogą zostać wykorzystane w sklepie internetowym Organizatora, znajdującym się pod adresem www.efutro.com.pl,

4.4.1. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę,

4.4.2. W przypadku nie wykorzystania całego bonu rabatowego, Organizator nie wypłaci Klientowi pozostałej kwoty ani nie wyda dodatkowego bonu rabatowego na pozostałą kwotę,

4.3.3. Bon rabatowy jest ważny do 31.08.2020 roku,

4.4. Laureaci zostanią ogłoszeni na stronie internetowej https://www.facebook.com/efutro/

4.7. Laureat zobowiązany jest, w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do grona Laureatów Konkursu, do kontaktu z organizatorem poprzez adres mailowy mail@efutro.com.pl lub poprzez wysłanie wiadomości do efutro.pl na portalu Facebook,

4.8. Organizator Konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie Nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez Laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiający przekazanie Laureatowi Nagrody oraz w przypadku kontaktu z organizatorem po wyznaczonym terminie realizacji nagrody (tj. po 31.08.2020). W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego Laureata na to miejsce. 

4.9. Jeżeli po dacie rozstrzygnięcia Konkursu pojawią się okoliczności, w wyniku których podważona zostanie podstawa przyznania nagród (otrzymanie dowodu oszustwa w Konkursie itp.), dany Uczestnik Konkursu traci nagrodę. Informacja o zmianie Laureata pojawi się na stronie poświęconej Konkursowi. Anulowanie nagrody może nastąpić w ciągu 7 dni roboczych po dacie rozstrzygnięcia Konkursu. 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

5.1. Reklamacje dotyczące jakiejkolwiek cechy towaru nie będą przyjmowane ani rozpatrywane. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizator upoważnia Komisję Konkursową do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia Uczestników z Konkursu, 

6.2. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 6.1. powyżej, mogą zapaść w szczególności w przypadku naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub podejmowania przez Uczestnika innych działań, które w opinii Komisji wpływają lub mogą wpłynąć na przebieg Konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami, wpływają lub mogą wpłynąć niekorzystanie na wizerunek Organizatora, a także naruszają lub mogą naruszyć interesy lub prawa innych Uczestników Konkursu, 

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania konkursu bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia Konkursu. 

6.4. Nagrody zostaną wysłane drogą elektroniczną przez Organizatora Konkursu w przeciągu 7 dni roboczych po ogłoszeniu wyników Konkursu. 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.99 / 5.00 2707 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-06-24
Obsługa profesjonana i na najwyższym poziomie. Futerko rewelacyjne. Polecam gorąco.
2020-07-01
jestem baardzo zadowolona
Proszę czekać ... ładuję dostępne próbki

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep (znajdujący się pod adresem efutro.com.pl) przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, np. adres IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań.

Wyrażam zgodę na korzystanie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych, w tym z plików cookies, dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywanie oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę ANZA Andrzej Zaborowski oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności).

Niezależnie od tego, masz również prawo odmówić wyrażenia zgody na korzystanie w Internecie ze wspomnianych wyżej technologii, dostępu do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywania oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę ANZA Andrzej Zaborowski oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). W tym celu kliknij: „NIE WYRAŻAM ZGODY” bądź dokonaj zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzystasz (w zakresie plików cookies). Więcej informacji dowiesz się ze strony Polityka dotycząca cookies.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel