Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń ☎ +4842 6789551
Drogi Kliencie, Chcielibyśmy Cię poinformować, że od 22 lipca do 4 sierpnia będziemy na urlopie. W tym czasie nasz sklep będzie nadal przyjmował zamówienia. Podczas naszego urlopu, nasze maszyny do pakowania będą miały mały odpoczynek. Ale nie martw się! Z radosnym zapałem wrócą do pracy 5 sierpnia, aby zrealizować wszystkie zamówienia, które złożysz w tym czasie. Dziękujemy za zrozumienie.
Darmowa dostawa od 500,00 zł

Regulamin konkursu Pluszakowe Kreacje

REGULAMIN KONKURSU "Pluszakowe kreacje" trwającego od 1.06.2018r. do 15.06.2018r. do godziny 23:59. 

1. WARUNKI OGÓLNE 
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez ANZA Andrzej Zaborowski – ul. Nowa 16/18, 90-031 Łódź, tel. 42 678 95 51 (zwana dalej ANZA), organizowanego na stronie www.efutro.pl oraz profilu organizatora na Facebooku https://www.facebook.com/efutro/.
1.2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 
1.3. Użyte w tym Regulaminie określenia oznaczają: 
1) Konkurs – konkurs organizowany przez ANZA; 
2) Zadanie konkursowe – zadanie, którego wypełnienie warunkuje udział w Konkursie; 
3) Użytkownik/Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie; 
4) ANZA – Organizator: ANZA Andrzej Zaborowski – ul. Nowa 16/18 90-031 Łódź, tel. 42 678 95 51, 
1.4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 1.06.2018r. do 15.06.2018r. do godziny 23:59. ,
1.5. ANZA zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu, jeżeli nie jest możliwe dalsze jego prowadzenie zgodnie z wymogami zasadności i rzetelności. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie na stronie https://www.facebook.com/efutro oraz na stronie www.efutro.pl w strefie Aktualności, 
1.6. W konkursie może wziąć udział osoba powyżej 18. roku życia, która posiada profil w serwisie facebook.com. Warunkiem bezwzględnym do uczestnictwa i otrzymania nagrody jest posiadanie profilu z danymi zgodnymi z prawdą,
1.7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest opublikowanie przez Uczestnika pod postem konkursowym zdjęcia zabawki- maskotki wykonanej własnoręcznie przez danego Uczestnika, polubienie profilu efutro.pl na Facebooku oraz polubienie postu konkursowego.
1.8. Wzięcie udziału w konkursie (tj. opublikowanie przez Uczestnika pod postem konkursowym zdjęcia zabawki- maskotki wykonanej własnoręcznie przez danego Uczestnika, polubienie profilu efutro.pl na Facebooku oraz polubienie postu konkursowego) oznacza zgodę na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 
1.9. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie dla celów niniejszego konkursu w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem oraz przekazania nagrody, 
1.10. Po przekazaniu nagrody zwycięzcom konkursu dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte, nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne, 
1.11. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, 
1.12. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1.13. Uczestnik, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża także zgodę na opublikowanie swojego zgłoszenia na stronie: https://www.facebook.com/efutro/.
2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
2.1. Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie zadania konkursowego będącego przedmiotem konkursu, o którym mowa w pkt. 1.7., 
2.2. Poprzez przystąpienie do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, 
2.3. Udział w konkursie jest bezpłatny i nieobowiązkowy. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły co najmniej 18. rok życia, 
2.4. Pracownicy firmy ANZA, spółek z nią powiązanych, jak również inne osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z organizacją konkursu, nie mogą w nim uczestniczyć, 
2.5. Uczestnicy podający nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie, zgłaszający do udziału inne osoby lub publikujący zdjęcia dzieła, które wykonał ktoś inny, zostaną wykluczone z Konkursu, 
2.6. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie, 
2.7. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona zwycięzców, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na stronie Konkursu lub/i na stronie www Organizatora. 
3. PRZEBIEG KONKURSU 
3.1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa") w 3-osobowym składzie, 
3.2. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w Konkursie i jego przebiegu, przekazuje się uczestnikom na profilu firmy pod adresem https://www.facebook.com/efutro,
3.3. Każdy z Uczestników ma prawo do publikacji zdjęć maksymalnie 5 swoich zabawek- maskotek w Konkursie, 
3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców usług internetowych, za pośrednictwem których Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami, możliwość dostępu Uczestników do portalu społecznościowego Facebook.com lub do profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.com, a także za indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, bądź ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do Internetu, 
3.5. Uczestnicy konkursu podszywający się pod osoby trzecie celem zwiększenia swych szans w konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące prace lub wizerunek osób trzecich, w szczególności w celu określonym powyżej, będą automatycznie usuwani z udziału w konkursie a ich dane blokowane we wszelkich przyszłych przedsięwzięciach konkursowych lub promocyjnych organizatora, 
3.6. W konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia o charakterze wulgarnym, czy obraźliwym, zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłącznie osób trzecich, 
3.7. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie, 
3.8. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisów. 
4. NAGRODY 
4.1. Laureat ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę, 
4.2. Nagrody: 
1 miejsce: zestaw 15 kawałków eko futra,

2 miejsce: zestaw 10 kawałków eko futra,

3 miejsce: zestaw 5 kawałków eko futra,


4.3. Laureat zostanie ogłoszony na stronie internetowej https://www.facebook.com/efutro/ oraz na stronie www.efutro.pl w strefie Aktualności, maksymalnie po 5-ciu dniach roboczych po zakończeniu zgłaszania prac konkursowych,
4.4. Laureat zostanie powiadomiony przez organizatora konkursu o wyniku na stronie: https://www.facebook.com/efutro/.
4.5. Laureat zobowiązany jest, w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do grona Laureatów Konkursu, do kontaktu z organizatorem poprzez adres mailowy mail@efutro.com.pl,
4.6. Organizator Konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie Nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez Laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiający przekazanie Laureatowi Nagrody oraz w przypadku kontaktu z organizatorem po wyznaczonym terminie realizacji nagrody (tj. po 3.04.2018r.). W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego Laureata na to miejsce. 
4.7. Jeżeli po dacie rozstrzygnięcia Konkursu pojawią się okoliczności, w wyniku których odpadnie podstawa przyznania nagród (otrzymanie dowodu oszustwa w Konkursie itp.), dany Uczestnik Konkursu traci nagrodę. Informacja o zmianie Laureata pojawi się na stronie poświęconej Konkursowi. Anulowanie nagrody może nastąpić w ciągu 7 dni roboczych po dacie rozstrzygnięcia Konkursu. 
5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
5.1. Reklamacje dotyczące jakiejkolwiek cechy towaru nie będą przyjmowane ani rozpatrywane. 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
6.1. Organizator upoważnia Komisję Konkursową do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia Uczestników z Konkursu, 
6.2. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 6.1. powyżej, mogą zapaść w szczególności w przypadku naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub podejmowania przez Uczestnika innych działań, które w opinii Komisji wpływają lub mogą wpłynąć na przebieg Konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami, wpływają lub mogą wpłynąć niekorzystanie na wizerunek Organizatora, a także naruszają lub mogą naruszyć interesy lub prawa innych Uczestników Konkursu, 
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania konkursu bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia Konkursu. 
6.4. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora Konkursu w przeciągu 7 dni roboczych po ogłoszeniu wyników Konkursu. 

Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 6837 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-06
Bardzo szybka wysyłka,
2024-07-04
błyskawiczna realizacja zamówienia
Proszę czekać ... ładuję dostępne próbki
pixel